Nasjonal dommer (D2)

Hovedmål for dommerutdanning i Norges Danseforbund er konkurranseavvikling som er basert på kunnskap, proffesjonell atferd og holdninger.

For å være dommer i Norges Danseforbund må du:

 • Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund
 • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming
 • Betalt dommerlisens for inneværende år
 • Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2.år
 • Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund»

Nasjonal dommerlisens følger kalenderår, dvs. deltagere på dommerseminaret godkjennes fra 1/1 påfølgende år og i en to-årsperiode (24 måneder). Nyutdannede dommere får imidlertid sin lisens direkte etter dommerseminaret dersom utdannelse og prøvedømming er gjennomført og godkjent.

Du finner full informasjon om grenspesifikke krav for dommere og sammensetting av dommerpanel i Felles Dommerkriterier trykk her!

Norges Danseforbund ønsker høyt kvalifiserte dommere som utøver sin dommergjerning til beste for å fremme idretten og sikre utøverne rettferdig bedømming.

Felles rammeverk er utarbeidet som gjelder for alle grener.

Trykk her for å lese Rammeverket for Dommerutdanning

Dommerutdanningen i Norges Danseforbund består av tre nivåer. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU).

Norges Danseforbund vil gjennomføre og utvikle sin dommerstige opp til nivå 3. Deretter følges dette opp av de internasjonale forbundene som Norges Danseforbund er tilknyttet til.

Dommerstigen består av fire utdannelser:

 • Regional Dommer (D1)
 • Nasjonal Dommer (D2)
 • Nasjonal del av Internasjonal Dommer (D3)
 • Hoveddommer

Man kan velge om man ønsker å utdanne seg til regionaldommer (D1) eller nasjonaldommer (D2) eller begge deler.

For å ta D3, må man være nasjonal dommer. De fleste internasjonale forbund har egen utdannelse for å bli internasjonal dommer.

ND’s Dommerutdanning har følgende moduler:

Modul 1(M1) Fellesdeler (alle grener) m/eksamen

Modul 2(M2) Grenspesifikke deler/Regionalt m/eksamen

 • Standard/Latin
 • Freestyle, Disco og Performing Arts
 • Sportsdrill
 • Swing & Rock’n’Roll
 • Salsa
 • Urbane stiler
 • Line Dance

Modul 3 (M3) Grenspesifikke deler/Nasjonalt

Modul 4 (M4) Nasjonale krav om bedømming

Modul 5 (M5) Eksamen

 • Videobedømming
 • Skriftlig
 • Muntlig
 • Praktisk dansing (avhengig av gren)
 • Prøvedømming

Modul 6 (M6) Internasjonal dommeropplæring

Modul 7 (M7) Hoveddommer

Modul 8 (M8) Mentor

Modul 9 (M9) Kursholder

Modul 10 (M10) Eksaminator

Fylte 18 år ved kursstart.

Minimum Trener 2-utdanning/tilsvarende relevant utdanning

OG/ELLER

Bestått D1 utdannelse

OG/ELLER

Vært danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

I spesielle tilfeller kan en aktiv konkurranse utøver søke dispensasjon om å starte med utdanningen før utøver har lagt opp som konkurranse danser. Søknaden må sendes til ND’s Akademi (akademiet@dasning.no)

Det er ikke tillat å dømme konkurranser som aktiv konkurranse utøver.

Unntaket er utøvere i Professional Division (PD) som kan dømme alt annet en PD. Samt utøvere definert som Profesjonelle innen sine respektive grener. Disse kan ikke være dommere i samme konkurranse/ konkurranseserie for den aldersgruppen de selv konkurrerer i.

Freestyle, Disco og Performing Arts

Minimum Trener 2- utdanning/tilsvarende relevant utdanning fra andre forbund

OG/ELLER

Vært danser på høyt nasjonalt nivå. Vært danser som har representert Norge i et internasjonalt mesterskap i den enkelte gren man skal eksamineres i.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Sportsdans

Minimum Trener 2-utdanning eller D1-utdanning

OG/ELLER

Vært danser på høyt nasjonalt nivå (Blant de 6 beste i Norge i sin danse gren).

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Sportsdrill

Minimum Trener 2- utdanning/tilsvarende relevant utdanning

OG/ELLER

Vært danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Det er ingen krav om tidligere dommerutdanning for å delta.

Swing & Rock’n’Roll

Minimum Trener 2- utdanning eller D1-utdanning

OG/ELLER

Vært aktiv danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Salsa

Minimum Trener 1-utdanning eller D1-utdannig

OG/ELLER

Har vært aktiv danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Det er ingen krav om tidligere dommerutdanning for å delta.

Urbane Stiler

Minimum Trener 1-utdanning eller D1-utdannig

OG/ELLER

Har vært aktiv danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Det er ingen krav om tidligere dommerutdanning for å delta.

Line Dance

Minimum Trener 1-utdanning eller D1-utdannig

OG/ELLER

Har vært aktiv danser på høyt nasjonalt nivå.

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi.

Det er ingen krav om tidligere dommerutdanning for å delta.

Dommerutdanningen i FDJ/IDO grener består av to obligatoriske deler.

Del 1: Fellesdel (Modul 1) for alle grenene i Danseforbundet

Del 2: Grenspesifikk del som gjelder kun FDJ/IDO og består av to kurshelger (32 timer fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer).

Eksamen: Skriftlig eksamen med teori + muntlig videobedømming samt 2 godkjente prøvedømminger (2 x FDJ og 2 x PA) med en mentor.

Du vil få en grundig gjennomgang av nasjonalt reglement, samt arbeide både i teori og praksis for å lære å vurdere og dømme de ulike aspektene i Freestyle, Slowdance, Disco og Performing Arts (PA).

Autorisasjon gis når en dommer har:

 • Minimum fylt 20 år og er medlem av en klubb tilknyttet Norges Danseforbund.
 • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming.
 • Deltatt på minimum 90 % av undervisningen.
 • Bestått teoretisk og praktisk eksamen som Norges Danseforbund autoriserer.
 • For å opprettholde dommerautorisasjon skal vedkommende betale årlig dommerlisens samt delta på dommerseminar minst hvert 2 år.

Ved endringer av kompetansekrav er lisensierte dommere pliktige til å ta de nødvendige obligatoriske modulene for å opprettholde sin dommer lisens.

KOMPETANSE KRAV – Fellesdel:

 • Kjenne til idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis.
 • Ha kjennskap til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.
 • Vite hvilken rolle du har som dommer i forhold til klubb, utøvere, dommerkollegier og foreldre.
 • Kjenne til hvilke administrative rutiner som hører med som dommer.
 • Være bevisst på egen dommerrolle og praksis som dommer, samt egen væremåte og atferd.
 • Psykologiske faktorer som påvirker bedømming.
 • Bli bevisst på forskjellene ved å bedømme voksne og barn.
 • Være et godt forbilde og skape trygghet og trivsel for utøverne.

KOMPETANSE KRAV – Grenspesifikk del:

 • Beherske Dansetekniske krav i gjeldende gren.
 • Beherske og forstå konkurransereglement i gjeldende gren.
 • Beherske og forstå de ulike bedømmingskriteriene innenfor hver gren herunder: Tekniske krav til grenen, grenens klasser, konkurranseformat og særegenheter, vektlegging av bedømming (musikalitet, teknikk, balanse og holdning – grenspesifikt)
 • Beherske grenens bedømmingssystem
 • Hvordan vurdere barneklassene (Barneidrettsbestemmelsene) Hva Og Hvordan? Bruk av poengskala og skjema
 • Videobedømming med felles gjennomgang
 • Opplæring i bruk av bedømmingsmetoder - vurdere utøvernes prestasjoner på en habil, rettferdig og profesjonell måte.
 • Utfylling av relevante dokumenter (reiseregning, faktura for dommerhonorar), kommunikasjon med arrangører.
 • Bedømming på papir
 • Bedømming med elektroniske enheter
 • Vurdering og evaluering av din egen bedømmelse i etterkant

Prøvedømming: Det er krav om at kandidaten stiller til prøvedømming med mentor i minimum 2 nasjonale konkurranser innen valgt gren (gjelder 2 prøvedømminger av FDJ konkurranser og 2 prøvedømminger av PA konkurranser).

Prøvedømming skal godkjennes av mentor før lisens utdeles. Skjema for godkjent prøvedømming skal sendes til administrasjonen

Dommerutdanning i Sportsdans består av to obligatoriske deler.

Del 1: Fellesdel (Modul 1) for alle grenene i Danseforbundet

Del 2: Grenspesifikk del som gjelder kun Sportsdans og består av to kurshelger (32 timer fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer).

Du vil få en grundig gjennomgang av nasjonalt reglement, samt arbeide både i teori og praksis for å lære å vurdere og dømme de ulike aspektene i Standard og Latin.

Eksamen:

 • 1 time skriftlig test – 50 spørsmål i standard og 50 spørsmål i latin
 • 1 time teori-spørsmål m/praktisk prøve
 • 2 variasjoner pr dans trekkes og skal beskrives i detalj – alle kolonner
 • 1 «precede» og 1 «follow»
 • 2 godkjent nasjonale prøvedømminger med en mentor

Ved stryk på den skriftlige eksamen: Eksamen kan tas på nytt når deltaker selv måtte ønske dette innen 6 måneder. Den skriftlige eksamenen kan gjennomføres så mange ganger man vil for å bestå.

Ved stryk av prøvedømming: Situasjonsbestemt, dersom prøvedommer har store avvik kan det settes krav til ventetid før ny prøvedømming kan finne sted.

Ved stryk på samtlige eksamener, må kurs tas om igjen før ny eksamens- prøve kan tas.

Autorisasjon gis når en dommer har:

 • Minimum fylt 20 år og er medlem av en klubb tilknyttet Norges Danseforbund.
 • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming.
 • Deltatt på minimum 90 % av undervisningen.
 • Bestått teoretisk og praktisk eksamen som Norges Danseforbund autoriserer.
 • For å opprettholde dommerautorisasjon skal vedkommende betale årlig dommerlisens samt delta på dommerseminar minst hvert 2 år.

Ved endringer av kompetansekrav er lisensierte dommere pliktige til å ta de nødvendige obligatoriske modulene for å opprettholde sin dommer lisens.

KOMPETANSE KRAV – Fellesdel:

 • Kjenne til idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis.
 • Ha kjennskap til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.
 • Vite hvilken rolle du har som dommer i forhold til klubb, utøvere, dommerkollegier og foreldre.
 • Kjenne til hvilke administrative rutiner som hører med som dommer
 • Være bevisst på egen dommerrolle og praksis som dommer, samt egen væremåte og atferd.
 • Psykologiske faktorer som påvirker bedømming
 • Bli bevisst på forskjellene ved å bedømme voksne og barn
 • Være et godt forbilde og skape trygghet og trivsel for utøverne.

KOMPETANSE KRAV – Grenspesifikk del:

 • Beherske Dansetekniske krav i gjeldende gren.
 • Beherske og forstå konkurransereglement i gjeldende gren.
 • Beherske og forstå de ulike bedømmingskriteriene innenfor hver gren herunder: Tekniske krav til grenen, grenens klasser, konkurranseformat og særegenheter, vektlegging av bedømming (musikalitet, teknikk, balanse og holdning – grenspesifikt)
 • Beherske grenenes bedømmingssystem.
 • Hvordan vurdere barneklassene (Barneidrettsbestemmelsene) Hva Og Hvordan? Bruk av poengskala og skjema.
 • Videobedømming med felles gjennomgang.
 • Opplæring i bruk av bedømmingsmetoder: vurdere utøvernes prestasjoner på en habil, rettferdig og profesjonell måte.
 • Utfylling av relevante dokumenter (reiseregning, faktura for dommerhonorar), kommunikasjon med arrangører.
 • Bedømming på papir.
 • Bedømming med elektroniske enheter - sammenligning, elektronisk bedømming i praksis.
 • Bedømming ved evaluering av andre klasser enn norsk barneklasse.
 • Bedømming ved muntlig tilbakemelding, som panel-debatt.
 • Vurdering og evaluering av din egen bedømmelse i etterkant.


Prøvedømming: Det er krav om at kandidaten stiller til prøvedømming med mentor i minimum 2 nasjonale konkurranser innen valgt gren. Prøvedømming kan foregå ved elektronisk bedømming dersom dette er hensiktsmessig.

Elektronisk prøvedømming kan benyttes der fysisk prøvedømming vil være vanskelig å gjennomføre. Prøvedømming skal godkjennes av mentor før lisens utdeles. Skjema for godkjent prøvedømming skal sendes til administrasjonen

Dommerutdanning i Sportsdrill består av tre obligatoriske deler.

 1. Fellesdel (Modul 1) - obligatorisk for alle grenene i danseforbundet
 2. Grenspesifikk Del 1: Kortprogram
 3. Grenspesifikk Del 2: Freestyle event

Delkursene i sportsdrill gjennomføres etter reglement og prosedyre fra WBTF, og kvalifiserer til nasjonal dommerutdanning.

Det er derfor viktig at du har kjennskap til idretten og innehar forkunnskaper om kortprogram og obligatoriske øvelser.
Du vil få en grundig gjennomgang av nasjonalt reglement, samt arbeide både i teori og praksis for å lære å vurdere og dømme de ulike aspektene i idretten.

Du skal i etterkant av kurset kunne dømme alle de nasjonale konkurransegrenene i Sportsdrill, og gjenkjenne ferdighetsnivå i de ulike programmene.

Det oppfordres til at man gjør seg kjent med reglementet før kurset.

Kandidaten kan melde seg på og påbegynne dommerutdanning inkl. prøvedømming fra det året han/hun fyller 17 år. Autorisasjonen til å dømme nasjonale konkurranser gis fra deltakeren er fylt 18 år.

Eksamen: Skriftlig eksamen med teori + muntlig og skriftlig videobedømming samt 2 godkjent prøvedømminger med en mentor

Autorisasjon gis når en dommer har:

 • Minimum fylt 18 år
 • Tilfredsstilt de kompetansekrav som er satt
 • Deltatt på minimum 90 % av undervisningen
 • Bestått muntlig, teoretisk og praktisk eksamen som Norges Danseforbund autoriserer.
 • Betalt dommerlisens for inneværende år
 • Deltatt på dommerseminar minst hvert 2. år


  Ved endringer av kompetansekrav er lisensierte dommere pliktige til å ta de nødvendige obligatoriske modulene for å opprettholde sin dommer lisens.

Dommerutdanning I Urbane Stiler består av to obligatoriske deler.

Del 1: Fellesdel (Modul 1) for alle grenene i Danseforbundet

Del 2: Grenspesifikk del som gjelder kun Urbane Stiler

Kurset vil fokusere på grunnleggende krav for Nasjonal Dommer i Urbane Stiler:

 • Ha kjennskap til Hiphop kulturens historikk og utvikling, de ulike musikk- og dansegrener innen Urbane Stiler, battle og koreografi formatene i ulike konkurranser.
 • Beherske og forstå de ulike bedømmingskriteriene innen grenene for musikalitet, danseteknikk og vokabular for Urbane stiler
 • Beherske og forstå bedømming ifht alder, nivå, klasser og grenenes særegenheter.
 • Beherske og forstå kriterier for bedømming i de ulike bedømmingssystemene
 • Beherske og forstå ulike prosesser for bedømming og vurdering.
 • Praktiske øvelser for improvisasjon og komposisjon innen Urbane Stiler.
 • Praktiske øvelser for battles og koreografi formatene.
 • Praktisk trening med videobedømming der det læres å beherske og forstå bruken av poengskala og skjema.
 • Forberedende trening for eksamen, prøvedømming. Oppgavene inneholder oppgaver og øvelser med ulik kompleksitet, som omfavner de gjeldene konkurranse-formatene for nasjonale konkurranser.

Eksamen: Praktisk fremføring gjennom fremvisning av improvisert dommersolo, «lead & follow» utført i dansesirkel og fremvisning av 1min koreografi (Fysisk dans)

• Skriftlig bedømming som baserer seg på kriterier, grenens historikk, musikk, dansen, konkurranseformat, grunnteknikk og vokabular (Multichoice)

• Muntlig refleksjon og begrunnelse for egen bedømming utifra videoeksempler (videobedømming)

✓ Praktisk, Skriftlig og Muntlig eksamen vurderes bestått eller ikke bestått hver for seg.

✓ Praktisk prøvedømming (2 stk) vurderes godkjent eller ikke godkjent.

For Urbane Stiler gjelder 2 prøvedømminger av «Street Challenge» og 2 prøvedømminger av «Knock Out» konkurranser.

Elektronisk prøvedømming kan benyttes der fysisk prøvedømming vil være vanskelig å gjennomføre.

Prøvedømming skal godkjennes av mentor før lisens utdeles. Skjema for godkjent prøvedømming skal sendes til administrasjonen

Autorisasjon gis når en dommer har:

 • Minimum fylt 20 år og er medlem av en klubb tilknyttet Norges Danseforbund.
 • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming.
 • Deltatt på minimum 90 % av undervisningen.
 • Bestått teoretisk og praktisk eksamen som Norges Danseforbund autoriserer.
 • For å opprettholde dommerautorisasjon skal vedkommende betale årlig dommerlisens samt delta på dommerseminar minst hvert 2 år.

INFO KOMMER

Prøvedømming

 • Det er krav om at kandidaten stiller til prøvedømming med mentor i minimum 2 nasjonale konkurranser innen valgt gren. Prøvedømming kan foregå ved elektronisk bedømming dersom dette er hensiktsmessig.

  Elektronisk prøvedømming kan benyttes der fysisk prøvedømming vil være vanskelig å gjennomføre.

  Prøvedømming skal godkjennes av mentor før lisens utdeles. Skjema for godkjent prøvedømming skal sendes til administrasjonen

  For Freestyle, Disco og Performing Arts gjelder 2 prøvedømminger av FDJ konkurranser og 2 prøvedømminger av PA konkurranser

  For Urbane Stiler gjelder 2 prøvedømminger av «Street Challenge» og 2 prøvedømminger av «Knock Out» konkurranser

 • Oppmelding til prøvedømming skjer via administrasjonen. Send e-post til alexandra@danseforbundet.no
 • Ved stryk av prøvedømming: Situasjonsbestemt, dersom prøvedommer har store avvik kan det settes krav til ventetid før ny prøvedømming kan finne sted.


Ønsker du å ta dommerutdanning? Meld din interesse her: