Varsling

01. desember 2020

Norges Danseforbund har en egen varslingskanal:
varsling@dansing.no

Vi ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker Norges Danseforbunds omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varslingsrutinene gjelder både for medlemmer av Norges Danseforbund og for eksterne varslere.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
  • Mobbing, rasisme, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

Varselet går til generalsekretær og president som i felleskap bestemmer hva som skal gjøres videre med varslet. Dersom generalsekretær eller president er inhabil i behandling av saken, vil saken bli videresendt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varslingssaker sendes til: varsling@dansing.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varslet kan også sendes direkte til NIFs varslingskanal