Personvern i Norges Danseforbund

10. juli 2020

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne siden gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. ND er behandlingsansvarlig av personopplysningene som beskrives her.

Norges Danseforbund (ND) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som medlemsorganisasjon for danseklubber, som tilbyder av kurs- og utdanning og som arrangør for nasjonale og internasjonale mesterskap.

Personopplysninger kan bli brukt i planleggingsfasen, gjennomføringen og etterarbeidet til kurs, utdanning og konkurranser. Vi har behov for å holde kontakt med deltakere på våre arrangementer for å kunne gi tilstrekkelig informasjonsflyt før, under og i enkelte tilfeller etter endt arrangement. Ved påmelding samler vi inn følgende opplysninger:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Adresse
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Klubbtilhørighet

Vi kan også spørre om deltakers erfaringer i eksempelvis trener- og/eller lederrolle, samt dommerkompetanse. Ved enkelte anledninger, kan det være aktuelt å kartlegge hvem som ønsker overnatting og om vi skal ta hensyn til allergier. Å besvare spørsmål om allergier er valgfritt.

Vi innhenter disse opplysningene for å
a) kunne legge til rette for god faselitering av arrangementet (kurs, utdanningstilbud, seminarer, konkurranser etc).
b) kunne skrive ut kursbevis og attester for deltakelse i vårt utdanningsprogram.
c) for å kunne innrapportere deltakelse på kurs til vårt overordnede organisasjonsledd, samt føre resultat og rankinglister.

Opplysningene som trengs til disse rapportene er deltakernes alder, kjønn og klubb. Sensitive opplysninger, som ikke anses som relevante, slettes ved første anledning etter endt arrangement.

Deltaker samtykker ved påmelding at vi oppbevarer disse personopplysninger.

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få kjennskap til grunnleggende informasjon om hvordan personopplysningene behandles. Dette gjøres ved å henvende seg til forbundet via epost sendes til dans@danseforbundet.no

Rett til sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom ND behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at ND skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

ND skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. ND skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

Du kan kontakte meg om personvern