Antidoping Ren utøver

Alle som skal representere Norges Danseforbund i utlandet må fullføre webkurset Ren utøver, men vi oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre kurset.

Antidoping Ren utøver

Norges Danseforbund er sertifisert rent særforbund gjennom Antidoping Norge. Det er obligatorisk for samtlige som representerer Norge internasjonalt å gjennomføre e-læringsprogrammet «ren utøver»

Det er totalt 7 moduler og det tar ca 30.minutter å fullføre hele programmet.

 • Kosttilskudd
 • Helsekonsekvenser
 • Meldeplikt
 • Dopinglisten
 • Medisinsk fritak
 • Regelbrudd
 • Dopingkontrollen

Programmet finner du her.

Norges Danseforbund i samarbeid med Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund har antidopingarbeidet som et prioritert fokusområde. Vårt formål er å fremme norsk danseidrett ved å arbeide for dens utvikling og utbredelse i både topp og bredde. Vi ønsker å påse at den drives sunt og rasjonelt både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder både utøvere, trenere, dommere, supportere og andre interessenter. Vårt forbund ønsker å formidle en tydelig holdning i hele organisasjonen gjennom en handlingsplan og en beredskapsplan. 

Tiltakene i handlingsplanen skal være forebyggende og legge grunnlag for utvikling av de etiske og moralske prinsippene dansen skal leve etter. Begge planene er utarbeidet i samarbeid med Antidoping Norge.

Du kan kontakte meg om Antidoping

Oppdatert 22.09.2016 NORGES DANSEFORBUND

1. Bakgrunn 

Arbeidet mot doping er nedfelt i Norges Danseforbunds formål: 

Norges Danseforbunds formål er å fremme norsk danseidrett, arbeide for dens utvikling og utbredelse i topp og bredde, påse at den drives sunt og rasjonelt, og representere idretten internasjonalt. 

Norges Danseforbund har en tydelig holdning mot doping som skal reflekteres i hele organisasjonen. 

Handlingsplanen er ment å dekke antidopingarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Tiltakene skal være forebyggende og legge grunnlag for utvikling av de etiske og moralske prinsippene dansen skal leve etter. 

2.0 Rammevilkår for antidopingarbeidet 

Rammevilkår for antidoping arbeidet er gitt gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner og regler. Norges Danseforbund forholder seg til følgende: 

 • World Anti-Doping Agency’s regelverk 
 • Antidoping Norge 
 • Norges Idrettsforbunds lov, kapittel 12 – Bestemmelser om doping 
 • Internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert; Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs antidopingkonvensjon 
 • Norges Danseforbunds lov 
 • Regelverk fra våre internasjonale forbund WDSF, IDO, UCWDC, WRRC og WBTF 

3.0 Modell for antidopingarbeidet i forbundet 

Norges Danseforbund har definert antidopingarbeidet i 3 nivåer med ulike mål og tiltak. 

NIVÅ 1 

Nivå 1 består av hovedstyret, seksjonsstyrer, administrasjon, landslagstrenere, Team Captain, landslagsutøvere og andre toppidrettsutøvere som representerer Norge i internasjonale mesterskap. 

NIVÅ 2 

Nivå 2 består av regionene i Norges Danseforbund NORGES DANSEFORBUND Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 

NIVÅ 3 

Nivå 3 består av grasrota i Norges Danseforbund med klubber og medlemmer. 

4.0 Mål og tiltak for ulike nivåer i forbundet 

NIVÅ 1 

På nivå 1 har forbundet et utvidet ansvar for antidopingarbeidet. Norges Danseforbund skal arbeide aktivt med informasjon, opplæring og kontrakter som dekker tiltak og virkemidler for å fremme antidopingarbeidet i idretten. 

I Norges Danseforbund har Generalsekretær ansvar for oppfølging av antidopingarbeidet i organisasjonen, med toppidrettsansvarlig som særskilt ansvarlig for oppfølging av utøvere og trenere på forbundets landslag. 

Mål og tiltak 

 • Norges Danseforbund skal være sertifisert som Rent Særforbund i løpet av 2016 
 • Alle utøvere som representerer Norge i internasjonale mesterskap skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet. 
 • 1 landslagssamling pr. år pr. gren skal inneholde foredrag om antidoping 
 • Alle landslagstrenere skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet. 
 • Utøver og landslagstreners kontrakter skal inneholde klausuler om etiske retningslinjer og dopingbestemmelser. 
 • Alle ansatte i administrasjonen og tillitsvalgte i hovedstyret og grenstyrer skal gjennomgå «Ren Utøver» programmet. 
 • Antidopingmodulene som er utarbeidet felles for hele norsk idrett implementeres i Trenerutdanningen. 
 • Alle deltakere på Trener 1 utdanningen skal gjennomføre «Ren Utøver» programmet. 

NORGES DANSEFORBUND Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 

NIVÅ 2 

På nivå 2 er Norges Danseforbunds ansvar knyttet til informasjon om antidopingarbeidet, samt tilretteleggelse for at klubber kan ta i bruk de verktøy som finnes for å sette antidopingarbeid på dagsorden. 

Mål og tiltak: 

 • Alle danseklubber som har utøvere på landslaget bør være «Rent idrettslag» 
 • Arrangører av internasjonale dansekonkurranser skal være «Rent idrettslag» 
 • Plan rundt informasjonskampanje skal inn i Kommunikasjonsplanen til Norges Danseforbund. 
 • Informasjonsforedrag om antidoping er på programmet for Ledersamling 201 
 • 2017, og vil bli et årlig tema på denne kongressen. 
 • Antidoping Norges logo med link skal legges på de nye hjemmesidene til Norges Danseforbund. 

NIVÅ 3 

På nivå 3 er Norges Danseforbunds ansvar knyttet til informasjon og oppfordring om å gjennomføre aktiviteter for å styrke antidopingarbeidet i dansen. 

Når regionsstyret er i kontakt med klubbene bør de informerer om antidopingarbeidet og avklarte om klubbene er «Rent Idrettslag». 

Mål og tiltak: 

 • Innen 2017 skal alle fire danseregioner i samarbeid med Antidoping Norge ha avholdt informasjonsforedrag om doping på regionssamling eller en større klubbsamling. 
 • Bidra til at minimum 3 idrettslag pr. region blir «Rent idrettslag» 

5.0 Brudd på reglene 

Ved brudd eller mistanke om brudd på bestemmelsene vil Norges Danseforbund håndtere saken i henhold til forbundets beredskapsplan (direkte link til beredskapsplan finner du her). 

Oppdatert 22.09.16 NORGES DANSEFORBUND

1. INNLEDNING 

Beredskapsplanen for Norges Danseforbund (ND) vedrørende dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en dopingsak hos en utøver, trener eller en annen person tilknyttet ND. I dette dokumentet brukes «utøver» som en fellesbetegnelse for enhver person tilknyttet ND. Dopingforbudet og reglene tilknyttet dette gjelder: 

 • Ethvert medlem av en danseklubb tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), også under trening og konkurranse i utlandet 
 • Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i NDs konkurransereglement 

Dersom deltaker i organisert støtteapparat (for eksempel trener, Team Captain, reiseleder) ikke er medlem av en danseklubb tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med gjeldene personer som sikrer at vedkommende vil akseptere doping forbudet og reglene tilknyttet dette. 

Det er ND som eier og oppdaterer denne beredskapsplanen. Planen er utarbeidet og ferdigstilt av administrasjonen i tett samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) samt lagt frem for Hovedstyret (HS) for godkjennende vedtak. Prinsipielle endringer og oppdateringer av vedtatt plan skal godkjennes av HS. Beredskapsplanen er godkjent og følger ADNO anbefalte retningslinjer. 

Beredskapsplanen vil distribueres til alle aktuelle ledd i organisasjonen. Eksempler på dette er landslagspersonell, offisielt støtteapparat, administrasjonen og tillitsvalgte i ND. Planen skal anvendes straks en dopingsak er kjent hos ND. Samtlige trenere har ansvar for å informere sine respektive utøvere om beredskapsplanen, i tillegg til at både trenere, utøvere, administrasjon og tillitsvalgte i ND skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». 

Ved tilfeller hvor en positiv prøve framlegges av ADNO, skal forbundet være et støttende organ for den anklagede innenfor de lovlige rammer, men tar avstand fra samtlige handlinger som har eller kan ha hatt innvirkning til en positiv prøve. 

NIFs lov, kap 12: 

https://lovdata.no/dokument/NI... 

NDs Antidoping policy med handlingsplan: 

http://www.dansing.no/wp-conte... 

World Anti-Doping Code: https://www.wada-ama.org/en/re...  

Mulig brudd på dopingbestemmelsene 

 1. trinn: Brev til utøver om brudd med informasjon om rettigheter 
 2. trinn: Uttalelse fra utøverB-prøve på forespørsel 
 3. trinn: Innhenting av mer informasjon ved behov 
 4. trinn: Saksdokumentasjon til påtalenemden (forenklet saksbehandling i tilståelsessaker) 
 5. trinn: Påtalebegjæring i Domsutvalget i NIF 
 6. trinn: Anke til Appellutvalget i NIF

Hvem som helst kan sende en bekymringsmelding til Antidoping Norge (ANDO). Det er valgfritt om man gjør dette anonymt eller ikke. Det finnes tre alternativer for varslingskanaler: 

 1. Direkte til ADNO. Enten via post@antidoping.no eller på telefon: 09765 
 2. Via anonym varslingskanal hos ADNOs hjemmesider. http://www.antidoping.no/dopin... 
 3. Via særforbund (Norges Danseforbund). 

Når er utøver tester positivt på sin A-prøve vil Antidoping Norge informere både utøver, generalsekretær i ND, internasjonalt forbund samt WADA. Utøver velger selv om saken skal offentligjøres på noen måte. Forbundet er pliktig til å ha dialog med vedkommende. 

Danseforbundet dømmer ingen og skal være både et behjelpelig og støttende organ for utøveren. Vi skal innhente all aktuell og nødvendig fakta. Hva har egentlig skjedd? 

Om utøver ønsker å ta en B-prøve, gjennomføres dette. 

Ved en positiv prøve får NIF lovavdeling beskjed. Tiltale mot utøver tas ikke før all fakta er på bordet. Så snart det foreligger en dom, er saken offentlig. Forbundet skal være involvert i hele prosessen sammen med utøver. ND skal behandle alle saker konfidensielt inntil saken eventuelt offentliggjøres av et annet organ/ledd. 

Ved en positivt prøve vil følgende ledd bli informert via brev/epost fra ADNO: Utøver, Generalsekretær i ND, Internasjonalt forbund samt WADA. 

Både ved mistanke/tips samt en positiv prøve skal ND gjennomføre følgende steg: 

 1. Generalsekretær innkaller forbundets «beredskapsledelse» til et møte for å kartlegge situasjonen. Denne gruppen består av president i Norges Danseforbund (Styremedlem), generalsekretær i Norges Danseforbund (Administrativ leder) samt toppidrettskonsulent i Norges Danseforbund (Faglig ansvarlig). 
 2. Gruppen innhenter nødvendig fakta i saken samt rådfører seg med ADNO for videre saksbehandling. 
 3. Der ADNO anbefaler ND å kontakte utøver gjøres dette. 
 4. Forbundet informerer utøver om hvem som er involvert i saken, diskuterer en eventuelle frivillig suspensjon (se punkt 6) og om det er ønskelig at utøvers klubbstyre blir involvert i saken. 

I de tilfellene en utøver, trener eller en annen person tilknyttet ND har testet positivt på en prøve, kan vedkommende selv velge en midlertidig suspensjon før saken behandles i domsutvalget. Den tiden vedkommende er suspendert kommer til fratrekk fra idømt utelukkelse. Om man påtales for regelbrudd, kan man bli ilagt midlertidig suspensjon, dersom du ikke allerede er frivillig suspendert. 

Forbundet sender ut en pressemelding. Talsperson i saker omhandlet doping er generalsekretær, eventuelt president. Ingen andre har talerett i media omhandlet dopingsaker. 

Den domsiktede har rett til å utarbeide sin egen pressemelding, med bistand fra forbundet. Kommunikasjonskonsulent utformer pressemeldingen i samarbeid med generalsekretær, evt. president. 

Ved offentliggjøring av en positiv prøve er det ønskelig at forbundet avholder en pressekonferanse. Generalsekretær innkaller til pressekonferanse. Konferansen skal godkjennes av utøver som alltid har siste ordet i saken. Vedkommende kan velge å ikke møte. Forbundet støtter alltid personen bak dommen, men dog ikke handlingene som har ført til denne eventuelle konferansen. 

Følgende er ønskelig er tilstede på en pressekonferanse: 

 • President i Norges Danseforbund 
 • Generalsekretær i Norges Danseforbund 
 • Toppidrettsansvarlig i Norges Danseforbund 
 • Utøver 

Hvor mye forbundet reagerer/involverer seg i en dopingsak avgjøres av nivået til utøveren. Vi skiller mellom følgende nivåer: 

 1. Toppnivå 
 2. Breddenivå 

Utøver på toppnivå defineres som våre landslagsutøvere eller utøvere på et representasjonslag (ranking for inneværende år). Breddenivå defineres som alt innen barneidrett, ungdomsidrett, arrangementsaktiviteter, sosialdans, mosjonsaktiviteter og dans for funksjonshemmede som ikke er rettet mot konkurranseidrett.


2
Skjermbilde 2017 09 11 Kl 11 32 23