Medlemsfordeler

Norges Danseforbund er det offisielle og samlende organet for danseidrett i Norge. Medlemskap i Norges Danseforbund gir mange fordeler både for klubb og danser. Her finner du en kort oversikt over hva vi gjør for våre medlemsklubber.

Dette er Norges Danseforbund

Norges Danseforbund består av klubber rundt om i Norge.

Sammen utgjør vi et stort fellesskap som jobber for at dans
skal være tilgjengelig for alle, uansett alder, livssituasjon og
funksjonsnivå.

Sammen er vi sterke.
Det betyr at alle medlemmene våre er forsikret, og at vi gir
klubbene rådgivning, juridisk hjelp og støtte i hverdagen.

Vi tilbyr trener- og dommerutdanning og holder kurs for
klubbstyrer. Vi har elektronisk medlemssystem som letter
hverdagen for klubbene og løfter idretten.
Norges Danseforbund arrangerer alt fra små uformelle
dansetreff til store norgesmesterskap og internasjonale
konkurranser. 

Vi sender våre beste dansere til utlandet for å
representere Norge I EM, VM og OL.

 • TONO- og Gramoavgifter er dekket. 
  (Gramo betaler ut penger til personer som har sunget eller spilt på en låt, og til plateselskapet som eier låten. Tono betaler ut penger til de som har skrevet låten.
  Dersom man driver en radiostasjon, kafe, restaurant, hotell, treningssenter, eller på annen måte spiller musikk for sine kunder eller gjester, skal man rapportere og betale for dette til både Gramo og Tono.)
 • Klubben har krav på rimelige eller gratis treningslokaler for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler. 
 • Klubben får mulighet til å søke på en rekke støtteordninger
 • Spillemidler til musikkanlegg og dansegulv
 • Prosjektmidler igjennom Norges Danseforbund
  • Danserulla
  • Alle Med
 • Prosjektmidler igjennom Norges Idrettsforbund
 • Lokale aktivitetsmidler og kommunale tilskudd
 • Frivillighetsmidler, anleggsstøtte, inkluderingsmidler
 • Klubben har rett til å bruke idrettens og Danseforbundets rabattordninger på flyreise, hotellovernatting og leiebil. • Føre NIF-godkjent elektronisk medlemsregister.
 • Kreve inn medlemsavgift til klubben (minimum 100 kr) og grunnlisens (100 kr) til Danseforbundet fra hvert enkelt medlem. Du kan lese mer om vår lisensordning her.
 • Årlig betale en medlemsavgift på 3000 kroner, hvorav 1000 kr er til kretsen og 2000 kr til Norges Danseforbund.

Teknisk komite i urbane stiler brenner for at dans skal være for alle, uansett økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn.

Det viktigste arbeidsområdet for utvalget i perioden er å jobbe for at alle skal ha råd og anledning til å bli med uavhengig av økonomi:

Støtten skal:

 • komme dansere i urbane stiler til gode.
 • muliggjøre deltakelse på kurs, konkurranser eller andre arrangementer for dansere som har økonomiske utfordringer.
 • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i organisert idrett.
 • ha en positiv innvirkning på rekruttering til urbane stiler i Norges Danseforbund.
 • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende danseidrett.

Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres.

Komiteen har satt av midler på budsjettet til klubber som ønsker økonomisk bistand for sine medlemmer til:

 • Deltagelse i konkurranser
 • Treningsavgift
 • Reise i forbindelse med konkurranser
 • Diett/ mat i forbindelse med reiser
 • Utstyr til trening herunder sko

I tillegg kan klubber søke om å få dekket deltakeravgift/treningsavgift for spesielt utsatte grupper.

Søknaden sendes til av leder/hovedtrener for klubben 

Det er leder i klubben som kjenner medlemmenes situasjon best og kan vurdere hvilke medlemmer som trenger økonomisk bistand: Medlemmene det søkes støtte for skal ikke navngis i søknaden.

Søknad skal gå fra styrets leder eller hovedtrener i klubben, og skal inneholde en kort beskrivelse av årsak til søknad, videre oppfølgning i klubb og søknadssum.

Saker av særlig sensitiv karakter kan sendes til Janne Krågå: janne@danseforbundet.no

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende av komiteen.


TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA

Danseprosjektet skal skape danseglede for flere og være en positiv bidragsyter til folkehelse. Alle kan danse, og Norges Danseforbund skal gi midler til prosjekter som gir økt rekruttering og inkludering av nye medlemmer til Norges Danseforbund.

Elektronisk søknad- og rapporteringsskjema vil gjøre det enkelt for klubber å søke tilskudd til gode prosjekter.

Rekruttering og medlemsvekst er en forutsetning for å motta prosjektstøtte fra Norges Danseforbund. Det må komme klart frem i søknaden hvordan prosjektet vil gi klubben flere medlemmer.

Krav til søkere:

Kun regioner og medlemsklubber i Norges Danseforbund er søkeberettiget. 

Prosjektet har følgende målgrupper:

 • Barn og unge som er inaktive eller ikke deltar i organisert danseidrett.
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne: Bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og skjulte funksjonshemminger.
 • Mennesker med minoritetsbakgrunn hvor målgruppen i hovedsak er barn og unge
  • Det er også et mål å øke foreldre med minoritetsbakgrunn sin deltakelse og engasjement i danseklubben.
 • Grupper som er underrepresenterte i norsk idrett.
  • Må være forebyggende og ha en samfunnsnyttig verdi.
  • Prosjekter som forebygger fattigdomsproblematikk, rus og risikoatferd vil bli prioritert.
 • Nye dansemiljøer som gir et nytt breddeaktivitetstilbud i nærmiljøet
  • Både nye klubber og eksisterende klubber som skal starte opp ny gren eller avdeling kan søke.

Kriterier

 • Må skje så nær klubben som mulig, min. på regionalt plan
 • Må være aktivitetsrettet – Kan ikke være toppidrett
 • Prosjektet må i hovedsak rette seg mot de som ikke deltar i organisert danseidrett fra før av.
 • Går ikke til ordinær drift. Det må være konkrete tiltak som gir økt rekruttering.
 • Kort rapport med bilder og status hvert kvartal.
 • Halvårs-rapport med status på prosjektet og deltakerlister som inneholder navn, kjønn og alder. I rapporten skal det vurderes hva som er suksesskriterier og utfordringer, samt overføringsverdi til andre grener, stiler og klubber.
 •  I denne rapporten skal det vurderes hva dere har lykkes med, hva som kan bli bedre og veien videre.
 • Tilskuddsmottaker må bruke navnet til danseprosjektet i sin kommunikasjon. F.eks. «Danserulla Oslo Hip Hop klubb»

 

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Søknaden må leveres via den digitale søknadsløsningen.

Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport må leveres via den digitale rapportløsningen.

Ved rapportering av tiltaket skal det leveres regnskap.

Søknadsprosedyre:

Åpning av søknadsrunde

Søknadsfrist

Svar på søknad

Krav om oppstart

15. Februar

15. mars

22. mars

Uke 18

Hvis det er midler igjen til tildeling blir det en ny søknadsrunde til høsten. 

Rapporterings-frister:

Kvartalsrapporter

1. april

1. juli

1. oktober

15. desember

Halvårsrapporter

 

1. juli

 

15. desember

Søknadsskjema vil være tilgjengelig fra 15.februar til 15.mars