Forbundskontingent

16. oktober 2020

Ordinære idrettslag/ klubb
Klubbene skal betale en medlemskontingent tilsvarende 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund. For fleridrettslag tar tellingen utgangspunkt i klubbenes aktivitetstall (ikke medlemstall).

Studentidrettslag
Som studentidrettslag faktureres dere for en fast forbundskontingent på kr 3000 per år.

Forbundskontingenten betales etterskuddsvis hvert år basert på samordnet rapportering, via faktura.

Medlemsskapet inkluderer en rekke fordeler: kvalitetsikrede trenere og dommere, forsikring, deltagelse på konkurranser og workshops.

Sportslige fordeler

 • Norges Danseforbunds kurs (kvalitetssikret trener-, dommer-, klubb- og lederutvikling)
 • Konkurranser og arrangementer arrangert av Norges Danseforbund
 • Breddesamlinger
 • Forsikring for alle
 • Enklere og rimeligere tilgang på offentlige lokaler og idrettshaller
 • Profesjonell håndtering av toppidrett og landslag
 • Våre toppdansere representerer Norge i internasjonale mesterskap
 • Godt samarbeid med Olympiatoppen
 • Kurs i regi av NIF

Forsikring

 • Alle barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring.
 • Alle medlemmer over 13 er forsikret via Gjensidige
 • Alle som ønsker det kan tegne utvidet forsikring gjennom konkurranselisens: Selv om du ikke konkurrerer kan du innløse konkurranselisens dersom du ønsker en bedre forsikring, som også gir deg tilgang til idrettens skadetelefon.

Økonomiske fordeler

 • TONO- og Gramo-avgifter er dekket
 • Krav på lokale aktivitets-midler
 • Mulighet til å søke på spillemidler til utstyr som for eksempel musikkanlegg og dansegulv
 • Flere muligheter til å søke på midler i kommune, idretten, Norges Danseforbund
 • Krav på rimelige eller gratis treningslokaler for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler
 • Rett til å benytte idretten og Danseforbundets rabattordninger
  • Sports-priser SAS - Tykk her
  • Sportspriser hos Nordic Choice Hotels - Oppgi kode 65478
  • Idrettsbilen fra Hertz - Oppgi kundenummer/CDP: 961733


Grunnlisens ble først vedtatt på ekstraordinært forbundsting i 2015.

Vilkår: kr 100,- for alle utøvere fra og med 13 år.

På tinget i 2016 ble lisensordningen videreført, med et vilkår om at en konsekvensanalyse ble lagt fram på tinget i 2018. Verken vedtaket 2015 eller i 2016 inneholdt noen vilkår om hvordan grunnlisensen skulle innkreves.

Hovedstyret er det høyeste organet mellom tingperiodene, og «lisens» ble behandlet flere ganger i tingperioden 2016-2018. Det ble tidlig etablert en forståelse for at det var samordnet rapportering som måtte være grunnlaget for å estimere antall lisensberettige utøvere/medlemmer.

Nedenfor er utsnitt fra 2 viktige protokollføringer som ble gjort i 2017.

23.08.2017 - Sak 83/16-18 – STATUS LISENSPENGER

Vedtak: Det er ikke samsvar mellom innrapportert medlemstall og betalt grunnlisens. Administrasjonen tar kontakt med klubbene og ber om forklaring og fakturerer for manglende beløp.

23.10.2017 - Sak 100/16-18 - LISENS

Vedtak: ND håndterer lisensinnbetalinger for klubber gjennom medlemssystemet til deltaker.no. Klubber som benytter seg av andre godkjente NIF medlemssystemer, faktureres på bakgrunn av aktivitetstall innrapportert til NIF.

 • Konkurranselisens betales i sin helhet gjennom deltaker.no og alle arrangører er pliktig til å benytte deltaker.no for påmelding til konkurranser fra 1.1.2018. Dette inkluderer også engangslisens.
 • Faktura for Grunnlisens sendes fra ND til de klubbene som ikke benytter seg av medlemsløsningen til deltager.no i henhold til innrapporterte aktivitetstall fra foregående år.
 • Grunnlisens håndteres av deltager.no for klubber som benytter seg av deltager.no som sitt medlemsregister. Differansen mellom innrapporterte aktivitetstall og grunnlisens betalt via deltaker.no faktureres fra ND.

På tinget i 2018 ble lisensordningen videreført, men noen av vilkårene ble endret.

Vedtak: Klubbene skal betale medlemskontingent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag. Endringen gjelder fra 1.1.2019.

OPPSUMMERING

TIDLIGERE

FRA 2019

KOMMENTAR

1

Kr 100,-

Kr 100,-

Uendret

2

Idrettsregistreringen fra foregående år gir grunnlag for tallene.

Idrettsregistreringen fra foregående år gir grunnlag for tallene.

Uendret

3

Gjelder for aktive medlemmer fra og med 13 år, med unntak av medlemmer i studentidretten

Gjelder for alle enkelt medlemmer fra og med 6 år, med unntak av medlemmer i studentidretten

Endret

4

Navn: Grunnlisens

Navn: Forbundskontingent

Endret

5

Innkreving:

Differansen mellom idrettsregistreringen foregående år og grunnlisens betalt via deltaker.no inneværende år faktureres fra ND.

Innkreving:

Totalbeløpet faktureres fra ND direkte til klubb med grunnlag i idrettsregistreringen fra foregående år.

Endret

6

Flat medlemskontingent for klubb: kr 3000,-

Medlemskontingenten på kr 3000,- fjernes, med unntak av for studentidrettsklubber.

Endret

Det er endring nr. 3, 4, 5 og 6 i tabellen ovenfor som er gjeldene fra 2019:

 • Hvilke medlemmer (3)
 • Tidligere medlemskontingent (6)
 • Navn på kontingenten/lisensen (4)
 • Hvordan innkreve (5)

Det er ikke vedtatt endring i hvordan ND estimerer tallene. Hovedstyrevedtak fra sak 100/16-18 er fortsatt gjeldene.

Det har hele tiden vært enighet om at det er samordnet rapportering som må ligge til grunn for estimering av grunnlisens/forbundskontingent, da dette er de offisielle medlemstallene. Utfordringen med rapporteringen er at medlemstall registreres i etterkant og IKKE gjenspeiler «nuet». Det betyr at det ikke er mulig å innhente «dagens» medlemstall i noen særforbund i NIF. Dette er en svakhet som gjelder for hele norsk idrett og som vi vet at NIF forsøker å finne en løsning på. Det betyr også at når ND får økonomiske tildelinger fra NIF for året 2020, er dette basert på medlemstall fra 2018. Dette ligger ikke i våre hender, og det er ikke noe vi som særforbund kan endre.

Ett av tiltakene Idrettsstyret i NIF har gjort er at de allerede i 2016 vedtok: «I løpet av 2017 skal alle medlemskap i NIF være dokumentert i et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette fordi norsk idrett må vite hvem som er medlem av organisasjonen for å kunne rapportere og søke om støtte fra det offentlige». Dette kan du lese mer om her: NIF - Elektronisk medlemssystem

Studentidrettsklubber vil få tilsendt en faktura på kr 3000,- som tilsvarer den tidligere medlemskontingenten.

Alle andre klubber vil få tilsendt en faktura på bakgrunn av medlemsregistreringen for året som gikk. Den vil tilsvare kr 100,- per medlem fra og med det året de fyller 6 år og utgjør forbundskontingenten.

Klubbens oppgave er å sørge for en riktig registrering av antall medlemmer og antall aktive i sin klubb innen fristen for medlemsregistrering 30. april hvert år.

Om klubben ønsker å kreve inn forbundskontingenten fra sine medlemmer, er det opp til den enkelte klubb. Men vi anbefaler klubbene å legge denne oppå egen medlemskontingent.

Det er årsmøte i idrettslag som fastsetter klubbens kontingenter og kursavgifter slik at klubben sikrer økonomiske forhold. Årsmøte kan dermed vedta at klubben skal øke sin medlemskontingent for å dekke forbundskontingenten. Det er et krav for idrettslag at de benytter et medlemssystem som er godkjent av NIF, se her: Godkjente medlemssystemer. Et slikt system vil i tillegg lette arbeidet for klubbens styre.