Forbundskontingent

01. juni 2020

Klubbene skal betale medlemskontigent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontigent) til Norges Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag.

Dette betales etterskuddsvis hvert år basert på Idrettsregistreringen, via faktura.

Medlemsskapet inkluderer en rekke fordeler, som forsikring, deltagelse på konkurranser og workshops

Sportslige fordeler

 • Norges Danseforbunds kurs (kvalitetssikret trener-, dommer-, klubb- og lederutvikling)
 • Konkurranser og arrangementer arrangert av Norges Danseforbund
 • Breddesamlinger
 • Forsikring for alle
 • Enklere og rimeligere tilgang på offentlige lokaler og idrettshaller
 • Profesjonell håndtering av toppidrett og landslag
 • Våre toppdansere representerer Norge i internasjonale mesterskap
 • Godt samarbeid med Olympiatoppen
 • Kurs i regi av NIF

Forsikring

 • Alle barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring.
 • Alle medlemmer over 13 er forsikret via Gjensidige
 • Alle som ønsker det kan tegne utvidet forsikring gjennom konkurranselisens: Selv om du ikke konkurrerer kan du innløse konkurranselisens dersom du ønsker en bedre forsikring, som også gir deg tilgang til idrettens skadetelefon.

Økonomiske fordeler

 • TONO- og Gramo-avgifter er dekket
 • Krav på lokale aktivitets-midler
 • Mulighet til å søke på spillemidler til utstyr som for eksempel musikkanlegg og dansegulv
 • Flere muligheter til å søke på midler i kommune, idretten, Norges Danseforbund
 • Krav på rimelige eller gratis treningslokaler for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler
 • Rett til å benytte idretten og Danseforbundets rabattordninger
  • Sports-priser SAS - Tykk her
  • Sportspriser hos Nordic Choice Hotels - Oppgi kode 65478
  • Idrettsbilen fra Hertz - Oppgi kundenummer/CDP: 961733


Grunnlisens ble først vedtatt på ekstraordinært forbundsting i 2015.

Vilkår: kr 100,- for alle utøvere fra og med 13 år.

På tinget i 2016 ble lisensordningen videreført, med et vilkår om at en konsekvensanalyse ble lagt fram på tinget i 2018. Verken vedtaket 2015 eller i 2016 inneholdt noen vilkår om hvordan grunnlisensen skulle innkreves.

Hovedstyret er det høyeste organet mellom tingperiodene, og «lisens» ble behandlet flere ganger i tingperioden 2016-2018. Det ble tidlig etablert en forståelse for at det var samordnet rapportering som måtte være grunnlaget for å estimere antall lisensberettige utøvere/medlemmer.

Nedenfor er utsnitt fra 2 viktige protokollføringer som ble gjort i 2017.

23.08.2017 - Sak 83/16-18 – STATUS LISENSPENGER

Vedtak: Det er ikke samsvar mellom innrapportert medlemstall og betalt grunnlisens. Administrasjonen tar kontakt med klubbene og ber om forklaring og fakturerer for manglende beløp.

23.10.2017 - Sak 100/16-18 - LISENS

Vedtak: ND håndterer lisensinnbetalinger for klubber gjennom medlemssystemet til deltaker.no. Klubber som benytter seg av andre godkjente NIF medlemssystemer, faktureres på bakgrunn av aktivitetstall innrapportert til NIF.

 • Konkurranselisens betales i sin helhet gjennom deltaker.no og alle arrangører er pliktig til å benytte deltaker.no for påmelding til konkurranser fra 1.1.2018. Dette inkluderer også engangslisens.
 • Faktura for Grunnlisens sendes fra ND til de klubbene som ikke benytter seg av medlemsløsningen til deltager.no i henhold til innrapporterte aktivitetstall fra foregående år.
 • Grunnlisens håndteres av deltager.no for klubber som benytter seg av deltager.no som sitt medlemsregister. Differansen mellom innrapporterte aktivitetstall og grunnlisens betalt via deltaker.no faktureres fra ND.

På tinget i 2018 ble lisensordningen videreført, men noen av vilkårene ble endret.

Vedtak: Klubbene skal betale medlemskontingent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund, bortsett fra medlemmer i studentidrettslag. Endringen gjelder fra 1.1.2019.

OPPSUMMERING

TIDLIGERE

FRA 2019

KOMMENTAR

1

Kr 100,-

Kr 100,-

Uendret

2

Idrettsregistreringen fra foregående år gir grunnlag for tallene.

Idrettsregistreringen fra foregående år gir grunnlag for tallene.

Uendret

3

Gjelder for aktive medlemmer fra og med 13 år, med unntak av medlemmer i studentidretten

Gjelder for alle enkelt medlemmer fra og med 6 år, med unntak av medlemmer i studentidretten

Endret

4

Navn: Grunnlisens

Navn: Forbundskontingent

Endret

5

Innkreving:

Differansen mellom idrettsregistreringen foregående år og grunnlisens betalt via deltaker.no inneværende år faktureres fra ND.

Innkreving:

Totalbeløpet faktureres fra ND direkte til klubb med grunnlag i idrettsregistreringen fra foregående år.

Endret

6

Flat medlemskontingent for klubb: kr 3000,-

Medlemskontingenten på kr 3000,- fjernes, med unntak av for studentidrettsklubber.

Endret

Det er endring nr. 3, 4, 5 og 6 i tabellen ovenfor som er gjeldene fra 2019:

 • Hvilke medlemmer (3)
 • Tidligere medlemskontingent (6)
 • Navn på kontingenten/lisensen (4)
 • Hvordan innkreve (5)

Det er ikke vedtatt endring i hvordan ND estimerer tallene. Hovedstyrevedtak fra sak 100/16-18 er fortsatt gjeldene.

Det har hele tiden vært enighet om at det er samordnet rapportering som må ligge til grunn for estimering av grunnlisens/forbundskontingent, da dette er de offisielle medlemstallene. Utfordringen med rapporteringen er at medlemstall registreres i etterkant og IKKE gjenspeiler «nuet». Det betyr at det ikke er mulig å innhente «dagens» medlemstall i noen særforbund i NIF. Dette er en svakhet som gjelder for hele norsk idrett og som vi vet at NIF forsøker å finne en løsning på. Det betyr også at når ND får økonomiske tildelinger fra NIF for året 2020, er dette basert på medlemstall fra 2018. Dette ligger ikke i våre hender, og det er ikke noe vi som særforbund kan endre.

Ett av tiltakene Idrettsstyret i NIF har gjort er at de allerede i 2016 vedtok: «I løpet av 2017 skal alle medlemskap i NIF være dokumentert i et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette fordi norsk idrett må vite hvem som er medlem av organisasjonen for å kunne rapportere og søke om støtte fra det offentlige». Dette kan du lese mer om her: NIF - Elektronisk medlemssystem

Studentidrettsklubber vil få tilsendt en faktura på kr 3000,- som tilsvarer den tidligere medlemskontingenten.

Alle andre klubber vil få tilsendt en faktura på bakgrunn av medlemsregistreringen for året som gikk. Den vil tilsvare kr 100,- per medlem fra og med det året de fyller 6 år og utgjør forbundskontingenten.

Klubbens oppgave er å sørge for en riktig registrering av antall medlemmer og antall aktive i sin klubb innen fristen for medlemsregistrering 30. april hvert år.

Om klubben ønsker å kreve inn forbundskontingenten fra sine medlemmer, er det opp til den enkelte klubb. Men vi anbefaler klubbene å legge denne oppå egen medlemskontingent.

Det er årsmøte i idrettslag som fastsetter klubbens kontingenter og kursavgifter slik at klubben sikrer økonomiske forhold. Årsmøte kan dermed vedta at klubben skal øke sin medlemskontingent for å dekke forbundskontingenten. Det er et krav for idrettslag at de benytter et medlemssystem som er godkjent av NIF, se her: Godkjente medlemssystemer. Et slikt system vil i tillegg lette arbeidet for klubbens styre.