Covid-19 - Siste nytt

06. mars 2020

Her oppdateres viktig informasjon vedrørende Covid-19 viruset.

OPPDATERT: Artikkelen er oppdatert 6/4 - 14:20
Oppdaterte punkter: 3

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet.

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det har helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme. Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.

Veilederen er publisert på NIF sine sider: Trykk her!

Norges Danseforbunds koronavettregler: Trykk her!

NIF har blant annet utarbeidet et kartleggingsverktøy hvor alle idrettslag skal kunne rapportere sine økonomiske konsekvenser. I tillegg kan du på denne siden lese mer om ulike støtteordninger etc.

 • Veileder for utøvelse av idrettsaktivitet under restriksjoner (se punkt 1)
 • Økonomiske konsekvenser (se punkt 3 og 4)
 • Støtteordninger for klubber (se punkt 5)


Søknadsskjema åpnes 14.april!

Lotteri- og stiftelsestilsynet (som forvalter ordningen) kommer til å åpne for søknader og legge ut søknadsskjema 14.april. Før påske kommer de til å legge ut veiledere og informasjon her på sine nettsider, slik at søkerne kan forberede seg best mulig.  

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Hva som kompenseres avhenger av  om  arrangementet har blitt avlyst,  stengt eller utsatt:

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  vil  få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.
 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset vil  få kompensert  eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

Generelle tildelingskritterier
Det kan etter søknad gis kompensasjon til arrangører i frivillighets- og idrettssektoren når følgende vilkår er oppfylt:

 1. Arrangøren eller eierne av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.
 2. Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.
 3. Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.
 4. Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 5. Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen.
 6. Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

For fullstendig søkekriterier og informasjon se Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider:
URL: https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/

For andre tilskuddsordninger, se punkt lengre ned i denne artikkelen.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Link til rapporteringsskjema: https://covid-19.nif.no/

Avgjørende å kartlegge
En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.

Ber idrettslag komme i gang med registrering
Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.

Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.

Nordiske land ønsker samme IT-løsning
Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.

Vi setter selvsagt stor pris på annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.

Koronapandemien kan påføre organisasjonen store økonomiske tap. NIF har samlet relevant informasjon for å hjelpe organisasjonen.

 1. Vi har store økonomiske tap som følge av pandemien. Hva gjør vi?
  Dersom pandemien påfører et organisasjonsledd store tap er det viktig at det tas særskilte grep for å beholde oversikt over økonomien til organisasjonsleddet. I slike tilfeller er det helt avgjørende å skaffe seg en full oversikt over den økonomiske situasjonen til organisasjonsleddet. Dette omfatter en oversikt over likviditeten. Hva har man i banken? Har man ufakturerte beløp, eller beløp som er fakturert, men ikke betalt? Lag også en oversikt over gjelden. Når er neste lønnsutbetaling? Hvor mye skal betales i MVA, hva skylder man leverandørene, og når forfaller gjelden? Lag et likviditetsbudsjett som går minst 90 dager frem i tid.
  Har organisasjonsleddet banklån, er det viktig å snakke med banken. Banken vi i en slik situasjon trolig være positiv til avdragsfrihet.
  Dersom styret ser det ikke vil være mulig å dekke all usikret gjeld med tilgjengelige eiendeler, må det vurderes å fryse betaling av eksisterende gjeld og kun foreta kontante innkjøp inntil man har full oversikt. Kreditorer bør kontaktes for å vurdere om det er mulig å avtale utsatt betaling. Er situasjonen kritisk nok bør man også forhandle med banken om fritak eller utsettelse av betaling av renter.
  Dersom organisasjonsleddet kommer i en situasjon hvor det ikke kan betale sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, må det søkes bistand fra noen med nødvendig kompetanse knyttet til hvilke plikter man har ved betalingsvansker. I første omgang bør organisasjonsleddets revisor eller regnskapsfører bes om råd, alternativt kan man snakke med noen med økonomikompetanse. I verste fall kan det være riktig å begjære konkurs. Før et idrettslag gjør dette, må idrettskretsen kontaktes.
 2. Forskjellen mellom betaling av medlemskontingent/treningsavgift i en medlemsorganisasjon, og betaling for deltakelse i kommersielle trenings-/ idrettsaktiviteter:
  Det er en stor forskjell mellom et idrettslag og et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant annet adgangen til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt.
  Et idrettslag er en forening med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er medlemmene selv, som gjennom idrettslagets organer, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Medlemmene er derfor selv ansvarlige for hvordan lagets aktiviteter finansieres og organiseres. Det viktigste bidraget av økonomisk verdi er imidlertid den frivillige innsatsen fra medlemmene. Dette innebærer at selv om idrettslagets medlemmer betaler kontingenter og avgifter, vil dette normalt ikke være tilstrekkelig til å realisere idrettslagets formål uten medlemmenes frivillige innsats. Medlemmene inngår normalt ingen avtale med idrettslaget som spesifiserer hvilket idrettslig tilbud medlemmene kan delta i, men medlemmene får rettigheter og plikter knyttet til den idrettslige aktiviteten gjennom sitt medlemskap i idrettslaget, og gjennom de vedtak medlemmene fatter. Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den næringsdrivende har fortjeneste til formål.
 3. Hva gjør idrettslaget dersom det får krav om tilbakebetaling av medlemskontingenter/treningsavgifter el.?
  Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.
  Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen. Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån. Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

  Informasjonen her hentet fra Idrettsforbundets sider 21/3.

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.

 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært koronafond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter som følge av koronaepidemien.
  Tildelingskriterier og søknadsfrist vil bli offentliggjort senere.
  URL: https://www.spvnyheter.no/spar...
 • Stiftelsen Dam
  Stiftelsen Dam har opprettet et ekstraprogram på 20 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen. Søker kan søke om støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. For eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter. Prosjektet må rette seg mot sårbare og utsatte grupper. NIF kan kun sende inn fem søknader og vil prioritere prosjekter som favner bredt ut. NIF oppfordrer dermed særforbund til å søke, og prioriterer disse. Søker kan søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner.
  URL: https://www.dam.no/utlysning-ekstraprogram-korona/
 • Gjensidigestiftelsen
  Gjensidigestiftelsen utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning på 15 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen. Dette gis det støtte til: Strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene for sårbare grupper. Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet. Løpende søknadsfrist.
  URL: https://www.gjensidigestiftels...

Ordinære støtteordninger som er relevante for idrettsorganisasjonen:

 • DNB Sparebankstiftelsen
  Organisasjoner kan søke om støtte til lokale tiltak i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til enkelte steder i Innlandet. De støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. Søknadsfrist er 15. mai.
  URL: https://www.sparebankstiftelse...
 • LNU
  En støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. De støtter ikke ordinære aktiviteter eller drift. Inntil 75 000 kroner per prosjekt. Søknadsfrist: 1. juni.
  URL: https://www.lnu.no/stotteordni...
 • Storebrand
  En støtteordning som støtter samfunnsnyttige prosjekter. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner. Støttet inntil 50 000 kroner. Søknadsfrist: 1. april.
  URL: https://www.storebrand.no/om-s...


Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning!

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Tiltaket fortsetter og er gjeldene tom 13.april

Norges idrettsforbund har fått flere spørsmål om Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stenging av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre og svømmehaller. Vedtaket omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF.

Vedtaket er hjemlet i smittevernloven, og brudd på smittevernloven kan straffeforfølges. Riksadvokaten har signalisert at eventuelle brudd på smittevernloven, og andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset, vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Dette understreker alvoret i vedtaket og i situasjonen.

NIF oppfordrer alle organisasjonsledd til å etterleve helsemyndighetenes vedtak og råd for å hindre smittespredning. Det er derfor viktig at organisasjonsledd, ansatte, tillitsvalgte og øvrige medlemmer både er kjent med vedtaket som fattet av Helsedirektoratet, og bidrar til å sikre etterlevelse av dette.

For de som trener egenorganisert, er det viktig å følge de råd og anbefalinger som gis av nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Les mer her: se her!

Lisensforsikringen dekker normalt kun organisert aktivitet - men:

Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet. Det er imidlertid viktig at utøvere fortsetter å trene. Idrettens Helsesenter er blitt enige med Gjensidige om at lisensforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av lisensforsikringen.

Viktig:

 • Trening som bryter med råd gitt av Folkehelseinstituttet dekkes ikke.
 • Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 0900 – 2100 hver dag og kan bistå med råd.
 • Frem til 26/3 blir det ikke bestilt/uført noen operasjoner og utøvere som melder skade vil bli fulgt opp på telefon og Skype.

Mer informasjon om forsikring og skade: Trykk her!

Helsemyndighetene har i dag lagt frem en klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet. Norges idrettsforbund er tilfreds med klargjøringen som nå gjør det mulig å legge til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.

Helsedirektoratets nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

Den viktigste oppgaven for idretten i dagens situasjon er å bidra til å hindre spredning av koronaviruset når det utøves idrettsaktivitet.

- Når idrettslagene tilrettelegger for idrettsaktiviteten er det nå viktig at voksne kan påta seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Vi håper dugnadsånden fra våre frivillige fortsatt vil være stor, sier Kjøll.

Hjemmepåske med idrettsglede for alle
En hjemmepåske er like rundt hjørnet for oss alle, med mer tid i det lokale nærmiljøet og mer behov for idrett og fysisk aktivitet. Idrettspresident Berit Kjøll synes det er spesielt gledelig at idrettsanleggene kan benyttes i regulerte former og gi et handlingsrom for aktivitetsutfoldelse.

 • Det er særlig viktig at vi ivaretar barn og ungdoms behov for fellesskap og mening i en tid med mange begrensninger i dagliglivet. Dette er særlig viktig for barn og unge fra hjem der familien kanskje ikke har mulighet til å skape en trygg og aktiv fritid med innhold, sier Kjøll og fortsetter;
 • Vi vet hvilken kraft norsk idrett har når den står sammen. Nå ønsker vi å ta på oss et utvidet samfunnsansvar og skape kontrollert idrettslig aktivitet. Idretten vil gjerne bruke sin positive dugnadskultur til å skape mer fysisk aktivitet, bedre fellesskap – og ikke minst bedre smittevern.

Norges idrettsforbund vil nå utarbeide felles anbefalinger for hvordan idretten kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. Det enkelte særforbund vil oppfordres til å lage egne «koronavettregler» som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.

Helsedirektoratet har lagt ut veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet:

Nyhetssak: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Veilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer


PERMITTERINGSREGELVERKET OPPSUMMERT (pr. 16. mars 2020 kl. 15.00)

For viktig informasjon om permittering av ansatte: Trykk her!

For permitteringsmal: Trykk her!


Følg til en hver tid rådgivning publisert her: Trykk her!

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.


Siden inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Se temasiden her: Trykk her!


Som tiltak for å unngå smitte, er følgende arrangementer enten avlyst eller utsatt:

 • General Meeting WRRC, 15. mars - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)
 • Midtnorskserien 1, 14.mars - AVLYST
 • Østlandsserien 2, 15.mars - UTSATT (ny dato 07.juni)
 • FDJ 3, 21.mars - AVLYST
 • Sportsdrill Vest, 27.-29. mars - AVLYST
 • Streetchallenge 2, 18.-19.april - AVLYST
 • Midtnorskserien 2, 18.april - AVLYST
 • FDJ 4, 18.april - AVLYST
 • Særkretstinget Vest (DRVN), 19.april - Utsatt (ny dato ikke bekreftet)
 • NM Sportsdrill, 24.-26.april - UTSATT (til høsten - dato ikke bekreftet)
 • Norgesserien 2, 25.april - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)
 • Dance Challenge 3, 25.april - AVLYST
 • Østlandsserien 3, 26.april - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)
 • NM Salsa og Bachata, 08.mai - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)
 • NM Freestyle & Slow (FDJ 5) - UTSATT (ny dato 20.-21.juni)
 • Forbundstinget 2020, 13.-14.juni - UTSATT (ny dato 29.-30.august)
 • General Meeting WDSF, 14.juni - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)
 • General Meeting IDO, 23.-24.juli - UTSATT (ny dato ikke bekreftet)Forbundstinget er utsatt til 29.-30.august 2020 og vil avholdes i forbindelse med det årlige trener- og dommerseminaret.

Foreløpig tidsplan som følger:

Lørdag 29.aug.
- Kl. 16.00 –18.00 Felles samling for alle
- Kl. 19.00 Velkomstdrikk
- Kl. 20.00 Middag

Søndag 30.aug.
- Kl. 10.00 –13.00 Forbundsting
- Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
- Kl. 14.00 –17.00 Forbundsting

Medlemsmøter for seksjonene gjennomføres i god tid i forkant. Det samme gjelder årsmøter for regionene. Vi anbefaler digital gjennomføring av medlemsmøtene/Årsmøtene. En veiledning for dette vil komme fra NIF.

Tinget vil finne sted på et hotell ved Gardermoen. Det er ikke endelig bestemt hvilket. Priser kommer vi også tilbake til.

Følg med på arrangementet her: Trykk her!

NIF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av årsmøter via Microsoft Teams (Teams). Løsningen er gratis ut juni 2020.

All informasjon finner du her: Trykk her!

Dersom du har noen spørsmål, kontakt meg gjerne: