Aktivitetsmidler 2019 - Region Øst

18. februar 2019

Til alle klubber og idrettslag i Region Øst:

Styret i Norges Danseforbund Region Øst har vedtatt nye retningslinjer for søknader og utdeling av Aktivitetsmidler 2019.

Alle klubbene er velkommen til å søke om støtte for aktiviteter.

Vedlagt følger kriterier/retningslinjer og søknadsskjema for aktivitetsstøtte fra Region Øst 2019. Søknader tas imot fortløpende gjennom året siste frist 1.oktober.

Sportslig hilsen

Styret

Norges Danseforbund Region Øst

Kriterier og Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Norges Danseforbund Region Øst

1. FORMÅL

Aktivitetsstøtte skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring

av vedtatt strategidokument for Norges Danseforbund.

Norges Danseforbund Region Øst skal arbeide for å utvikle danseidretten i regionen,

og for å fremme samarbeidet med danseklubbene.

Regionen skal bistå Norges Danseforbund i arbeidet mot et mål om et dansetilbud for

alle nivåer og alle aldersgrupper.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, respekt og samhold.

Norges Danseforbund Region Øst ønsker gjennom tilskuddsordningen å bidra med

å få med bredden av dansesporten inn i idretten.

Regionen skal tilby dans til alle som har lyst til å lære seg å danse uavhengig av kjønn,

alder, nivå og fysiske- og psykiske forutsetninger.

2. TILTAK SOM KOMMER INN UNDER ORDNINGEN

2.1 Rekrutteringstiltak

Alle tiltak rettet mot rekruttering, utvikling og økt danseaktivitet i klubben og nærmiljø

2.2 Leder- og aktivitetslederutviklingstiltak

Arrangementer/samlinger for aktivitetsledere, trenere og andre som tilrettelegger for

aktivitet rettet inn mot barn og ungdom i klubbene (6-19 år)

2.3 Klubbutviklingstiltak

Eksempel:

Kursvirksomhet, samlinger, workshops og arrangementer rettet mot idrettslagets

medlemmer og tillitsvalgte

2.4 Inkludering- og/eller integreringstiltak

Eksempel:

Alle tiltak for personer med funksjonsnedsettelse, vanskeligstilte grupper, innvandrere,

hvor målet er rekruttering og tilrettelegging for aktivitet

3. UTLYSNING, RAPPORTERING OG UTBETALING

3.1 Tilskuddsordningen utlyses av Norges Danseforbund Region Øst gjennom

www.danseforbundet.no og ved e-post til klubbene.

3.2 Søknader tas imot fortløpende gjennom året siste frist 1.oktober i

kalender året. Vedtatt søknadskjema fra Region Øst skal benyttes.

3.3 Utbetaling skjer fortløpende eller når tiltakene er gjennomført og

rapportert med siste frist 1.november.

Søknadsskjema Aktivitetsmidler Region Øst 2019