Prosjektmidler til rekruttering

08. mars 2018

Danseprosjektet skal skape danseglede for flere og være en positiv bidragsyter til folkehelse. Alle kan danse, og Norges Danseforbund gir midler til prosjekter som gir økt rekruttering og inkludering av nye medlemmer.

SØKNADSFRIST 15.april 2018

Krav til søkere:

Kun regioner og medlemsklubber i Norges Danseforbund er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta midler (Unntak kan gjøres ved oppstart av nye dansemiljøer. I så fall må søker vise til en plan med dato for når de skal bli ny medlemsklubb i Norges Danseforbund).

Prosjektet har følgende målgrupper:

  • Barn og unge som er inaktive eller ikke deltar i organisert danseidrett.
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne: Bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og skjulte funksjonshemminger.
  • Mennesker med minoritetsbakgrunn hvor målgruppen i hovedsak er barn og unge
  • Det er også et mål å øke foreldre med minoritetsbakgrunn sin deltakelse og engasjement i danseklubben.
  • Grupper som er underrepresenterte i norsk idrett.
  • Må være forebyggende og ha en samfunnsnyttig verdi.
  • Prosjekter som forebygger fattigdoms problematikk, rus og risikoatferd vil bli prioritert.
  • Nye dansemiljøer som gir et nytt bredde-aktivitetstilbud i nærmiljøet
  • Både nye og eksisterende klubber som skal starte opp ny gren eller avdeling kan søke.

SØKNADSFRIST 15.april 2018

Rekruttering og medlemsvekst er en forutsetning for å motta prosjektstøtte fra Norges Danseforbund. Det må komme klart frem i søknaden hvordan prosjektet vil gi klubben flere medlemmer.

Ufullstendige søknader behandles ikke.

Alle søknader behandles ETTER søknadsfrist. Søknader blir behandlet innen 1.mai 2018.

Søknadsskjema