Balanserapport
NORGES DANSEFORBUND REGION ØST
984994036
Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ved
periodens
begynnelse
Endring Ved
periodens
slutt
EIENDELER

Omløpsmidler

1579 
Andre kortsiktige fordringer

59 000,00

-59 000,00

0,00

1920 
Brukskonto 1503.19.94567

6 689,85

33 025,84

39 715,69

1930 
Gammel konto 1503.19.94532

312,53

0,00

312,53

1960 
Høyrentekonto 1503.90.06364

361 899,04

3 101,00

365 000,04

427 901,42

-22 873,16

405 028,26

 

SUM EIENDELER

427 901,42

-22 873,16

405 028,26

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 
Annen egenkapital

-310 958,42

0,00

-310 958,42

 

Udisponert resultat

Udisponert resultat

0,00

-3 998,84

-3 998,84

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)

-310 958,42

-3 998,84

-314 957,26

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2410 
Annen kortsiktig gjeld

-26 881,00

26 872,00

-9,00

 

Sum gjeld

-26 881,00

26 872,00

-9,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-337 839,42

22 873,16

-314 966,26

Saldo

90 062,00

0,00

90 062,00

Utskrevet av Wenche Strøm 02.10.2022 21:47:48 Visma eAccounting